.     

  ,

 .   .    .    .     .    .    .    .    .   . 

 

 

 

   

3911

áÚÒ ÇáÇÓØÈá

 

ÇÓÊÎÏã ÇáãÇæÓ áÍá ÇááÛÒ (ÇÈÍË Úä ÍÐæÇÊ ÇáÝÑÓ æãÝÇÊíÍ ÇáÇÈæÇÈ æÇØÚã ÇáÝÑÓ æÇÓÞíåÇ ÈÇáãÇÁ ÓÊÌÏ ÎíÇÑÇÊ ÚÏíÏå Êã ÊÎÈÆÊåÇ æÇáÏáíá ÇáíåÇ ÇáãÇæÓ ÚäÏ ÇáÖÛØ Úáì ÇááÚÈå æÓÊÌÏ ÎÇÑØå ÈÇáÊÚáíãÇÊ Ýí ÇáÕäÏæÞ ÈÇáÇÚáì æíÌÈ Úáíß ÇíÌÇÏ ãÝÊÇÍ ÇáÕäÏæÞ)
   
:
   áÛÒ ÇáÞÑíå  
  :
ÇáÌæåÑå   
 

 
.  
. .
101  
Forex
         
  |    |  -   |    |  - team@alsalhimedia.com  

 Kwtbox.com .

Alsalhi Media -   -