.     

  ,

 .   .    .    .     .    .    .    .    .   . 

 

 

 

   

4120

ÌãÚ ÇáãÎØæØÇÊ

 

ÇÓÊÎÏã ÇáãÇæÓ ááÊÍßã ÇÌãÚ ÇáÇæÑÇÞ ÇáãØáæÈå ãä ÇáÍÏíÞå æÚäÏ ÇáÇßÊãÇá ÇÓÍÈåÇ ãä ÇáÔÑíØ ÈÇáÇÓÝá Çáì ÏÇÎá ÇáãÑÈÚ ÇáÇÓæÏ æÑÊÈ ÇáãÎØæØå ÈÔßá ÕÍíÍ æÇäÊÞá ááãÑÇÍá ÇáãÊÞÏãå)
   
:
   ÇáãÝÞæÏÇÊ  
  :
ãßÚÈÇÊ ÑæãÇ   
 

 
.  
. .
101  
Forex
         
  |    |  -   |    |  - team@alsalhimedia.com  

 Kwtbox.com .

Alsalhi Media -   -