.     

  ,

 .   .    .    .     .    .    .    .    .   . 

 

 

 

   

6760

áÚÈÉ ÊáÈíÓ ÇáæáÏ æÇáÈäÊ ÈÇáÈáßæäå

 

ÇÓÊÎÏãí ÇáãÇæÓ æÇáÝÇÑáå áÊáÈíÓ áÚÈÉ ÊáÈíÓ
   
:
   áÚÈÉ ÊáÈíÓ ÇáÚÑæÓ æÇáÚÑíÓ ÇáÌãíáÇä  
  :
áÚÈÉ ÊáÈíÓ ÈäÊ ÇáÍÏíÞå   
 

 
.  
. .
101  
Forex
         
  |    |  -   |    |  - team@alsalhimedia.com  

 Kwtbox.com .

Alsalhi Media -   -