.     

  ,

 .   .    .    .     .    .    .    .    .   . 

 

 

 

   

3650

áÚÈÉ ÊáÈíÓ ÇÌãá ÈäÊ

 

ÇÓÊÎÏãí ÇáãÇæÓ æÇáÝÇÑáå áÊáÈíÓ áÚÈÉ ÊáÈíÓ
   
:
   áÚÈÉ ÊáÈíÓ ÇáÈäÊ ÕÇÍÈÉ ÇáÔÚÑ ÇáÇÔÞÑ  
  :
áÚÈÉ ÊáÈíÓ ÐÇÊ ÇáÞÈÚå ÇáÓæÏÇÁ   
 

 
.  
. .
101  
Forex
         
  |    |  -   |    |  - team@alsalhimedia.com  

 Kwtbox.com .

Alsalhi Media -   -