.     

  ,

 .   .    .    .     .    .    .    .    .   . 

 

 

 

   

13993

áÚÈÉ ØÈÎ ÇáæáÇÆã

 

ÇÓÊÎÏãí ÇáãÇæÓ æÇáßíÈæÑÏ áØÈÎ ÇÝÖá ØÈÎå æÇßáå æØÈÞ Úä ØÑíÞ áÚÈÉ ØÈÎ ÇáæáÇÆã
   
:
   áÚÈÉ ØÈÎ ÇáãÚÌäÇÊ  
  :
áÚÈÉ ØÈÎ ÇáãäÇÓÈÇÊ   
 

 
.  
. .
101  
Forex
         
  |    |  -   |    |  - team@alsalhimedia.com  

 Kwtbox.com .

Alsalhi Media -   -