.     

  ,

 .   .    .    .     .    .    .    .    .   . 

 

 

 

   

8445

áÚÈÉ Êáæíä ÇáÈØÑíÞ ÇáÍÒíä

 

ÇÓÊÎÏã ÇáãÇæÓ Çæ ÇáÝÇÑå áÊÍÑíÞ ÇÏæÇÊ ÇáÊáæíä áÊáæíä ÇáÕæÑ Êáæíä ÇáÈØÑíÞ ÇáÍÒíä
   
:
   ÓßæÈí ÏæÈí Ïæ  
  :
áÚÈÉ Êáæíä ÇáÇÕÏÞÇÁ ÇáÓÊå   
 

 
.  
. .
101  
Forex
         
  |    |  -   |    |  - team@alsalhimedia.com  

 Kwtbox.com .

Alsalhi Media -   -