.     

  ,

 .   .    .    .     .    .    .    .    .   . 

 

 

 

   

2794

áÚÈÉ ÇÎÊíÇÑ ãßíÇÌ ÇáÝÊÇå æÕÏíÞåÇ

 

ÇÓÊÎÏã ÇáãÇæÓ æÇáßíÈæÑÏ ááÚÈ É ÇÎÊíÇÑ ãßíÇÌ ÇáÝÊÇå æÕÏíÞåÇ
   
:
   áÚÈÉ ÇÎÊíÇÑ ÇßÓÓæÇÑÇÊ ÇáÈäÊ áÊÎÑÌ áÍÝáå  
  :
áÚÈÉ ÇÎÊíÇÑ ÇßÓÓæÇÑÇÊ æãßíÇÌ ÝÊÇÉ ÇáÞÑíÉ   
 

 
.  
. .
101  
Forex
         
  |    |  -   |    |  - team@alsalhimedia.com  

 Kwtbox.com .

Alsalhi Media -   -