.     

  ,

 .   .    .    .     .    .    .    .    .   . 

 

 

 

   

2913

áÚÈÉ ãßíÇÌ ÇáÝÊÇå ÈÇáãÓÑÍ

 

ÇÓÊÎÏã ÇáãÇæÓ æÇáßíÈæÑÏ ááÚÈ áÚÈÉ ãßíÇÌ ÇáÝÊÇå ÈÇáãÓÑÍ
   
:
   áÚÈÉ ÇÎÊíÇÑ ÇßÓÓæÇÑÇÊ æãßíÇÌ ÝÊÇÉ ÇáÞÑíÉ  
  :
áÚÈÉ ÊÞáíã æÊáæíä ÇÖÇÝÑ ÇáíÏíä   
 

 
.  
. .
101  
Forex
         
  |    |  -   |    |  - team@alsalhimedia.com  

 Kwtbox.com .

Alsalhi Media -   -