.     

  ,

 .   .    .    .     .    .    .    .    .   . 

 

 

 

   

2951

áÚÈÉ ÇÎÊíÇÑ ÇßÓÓæÇÑÊ æãßíÇÌ ÇáÝÊÇå ÇáÓãÑÇÁ

 

ÇÓÊÎÏã ÇáãÇæÓ æÇáßíÈæÑÏ ááÚÈ áÚÈÉ ÇÎÊíÇÑ ÇßÓÓæÇÑÊ æãßíÇÌ ÇáÝÊÇå ÇáÓãÑÇÁ
   
:
   áÚÈÉ ÊÞáíã æÊáæíä ÇÖÇÝÑ ÇáíÏíä  
  :
áÚÈÉ ÇÎÊíÇÑ ÇßÓÓæÇÑÊ æãßíÇÌ ÇáäÌãå   
 

 
.  
. .
101  
Forex
         
  |    |  -   |    |  - team@alsalhimedia.com  

 Kwtbox.com .

Alsalhi Media -   -