.     

  ,

 .   .    .    .     .    .    .    .    .   . 

 

 

 

   

4124

áÚÈÉ ÊáÈíÓ ÔÊÇÁ ÇáÍÈ

 

Þæãí ÈÊÍÑíß ÇáÝÇÑå áÊáÈÓí ÇáÝÊÇå ãÚ ÍÈíÈåÇ ÇáÊí ÊäÊÙÑß Çä ÊÞæãí ÈÅÎÊíÇÑ áåÇ ãáÇÈÓ ÝÕá ÇáÔÊÇÁ ÝÕá ÇáÍÈ áÊÚÌÈ ÍÈíÈåÇ
   
:
   ÇáÚÇÈ ÊáÈíÓ ÕÇÍÈÉ ÇáÚÕÇ ÇáÓÍÑíå  
  :
áÚÈÉ ÊáÈíÓ ÇáÈäÊ ááÒÝÇÝ   
 

 
.  
. .
101  
Forex
         
  |    |  -   |    |  - team@alsalhimedia.com  

 Kwtbox.com .

Alsalhi Media -   -