.     

  ,

 .   .    .    .     .    .    .    .    .   . 

 

 

 

   

3998

áÚÈÉ ÊáÈíÓ ÇáÝÊÇå ÇáÌÑíÆÉ

 

ÇáÝÊÇå ÇáãÛÑæÑ ÇáãÊßÈÑå ÇáÌÑíÆÉ åí ÃÌãá ÝÊÇå æÊÓÊØíÚ ÇÎÊíÇÑ ãáÇÈÓåÇ ÈÈÓÇØå áÇäåÇ ÊËÞ Ýí äÝÓåÇ
æáßä ÇáÇä áÇ ÊÓÊØíÚ áÝÞÏÇäåÇ ËÞÊåÇ ÝÓÇÚÏíåÇ Úáì ÇÎÊíÇÑ ÇáãáÇÈÓ
   
:
   áÚÈÉ ÝÊÇÉ ÇáãÏÑÓå ÇáÍáæå  
  :
áÚÈÉ ÊáÈíÓ ÇáÝÊÇå ÇáÏãíÉ   
 

 
.  
. .
101  
Forex
         
  |    |  -   |    |  - team@alsalhimedia.com  

 Kwtbox.com .

Alsalhi Media -   -