.     

  ,

 .   .    .    .     .    .    .    .    .   . 

 

 

 

   

2149

áÚÈÉ ÊáÈíÓ ÝÊÇÉ ÇáåÇÊÝ

 

ÇÓÊÎÏã ÇáãÇæÓ æÇáßíÈæÑÏ ááÚÈ áÚÈÉ ÊáÈíÓ ÝÊÇÉ ÇáåÇÊÝ phone girl.
   
:
   áÚÈÉ ÊáÈíÓ ÇáÝÊÇå ÕÇÍÈÉ ÇáæÌå ÇáßÈíÑ  
  :
áÚÈÉ ÇáÇÝÑÇØ Ýí ÇÎÊíÇÑ ÇáãáÇÈÓ æÇáÇÍÐíå   
 

 
.  
. .
101  
Forex
         
  |    |  -   |    |  - team@alsalhimedia.com  

 Kwtbox.com .

Alsalhi Media -   -