.     

  ,

 .   .    .    .     .    .    .    .    .   . 

 

 

 

   

4319

áÚÈÉ ÊáÈíÓ ßæÈí ÓãÑÏáíÓ ÇáÏãíÉ

 

ÇÓÊÎÏã ÇáãÇæÓ æÇáßíÈæÑÏ ááÚÈ cobie-smulders-DOLLSáÚÈÉ ÊáÈíÓ ßæÈí ÓãÑÏáíÓ ÇáÏãíÉ
   
:
   áÚÈÉ ÊáÈíÓ ßæÑæá ÇáÏãíÉ  
  :
áÚÈÉ ÊáÈíÓ ÈíáÇ ÇáßáÇÓíßíÉ   
 

 
.  
. .
101  
Forex
         
  |    |  -   |    |  - team@alsalhimedia.com  

 Kwtbox.com .

Alsalhi Media -   -