.     

  ,

 .   .    .    .     .    .    .    .    .   . 

 

 

 

   

4486

áÚÈÉ ÊáÈíÓ äÇÊÇáí ÌáíÈæÝÇ

 

ÇÓÊÎÏã ÇáãÇæÓ æÇáßíÈæÑÏ ááÚÈ Natalie-Glebova-Dolls áÚÈÉ ÊáÈíÓ äÇÊÇáí ÌáíÈæÝÇ
   
:
   áÚÈÉ ÊáÈíÓ ÇáÛäíÉ ÃáíäÇ  
  :
áÚÈÉ ÊáÈíÓ ßæáí ÇáÏãíÉ   
 

 
.  
. .
101  
Forex
         
  |    |  -   |    |  - team@alsalhimedia.com  

 Kwtbox.com .

Alsalhi Media -   -