.     

  ,

 .   .    .    .     .    .    .    .    .   . 

 

 

 

   

4375

áÚÈÉ ÊáÈíÓ ßæáí ÇáÏãíÉ

 

ÇÓÊÎÏã ÇáãÇæÓ æÇáßíÈæÑÏ ááÚÈ Khole-DollsJeddah áÚÈÉ ÊáÈíÓ ßæáí ÇáÏãíÉ
   
:
   áÚÈÉ ÊáÈíÓ äÇÊÇáí ÌáíÈæÝÇ  
  :
áÚÈÉ ÊáÈíÓ ÌÇäíÊ ÈíÏÑãÇä   
 

 
.  
. .
101  
Forex
         
  |    |  -   |    |  - team@alsalhimedia.com  

 Kwtbox.com .

Alsalhi Media -   -